Phân công chuyên môn học kỳ 2

Tháng Một 17, 2018 9:32 sáng
PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN
TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018 – HỌC KỲ II
TT Họ tên Sinh ngày Trình độ CM (Liệt kê tất cả các chuyên môn được đào tạo) Trình độ lý luận CT Chức vụ Phần hành được giao Tổng số tiết SĐT Biên chế/ Hợp đồng Email Ghi chú
Chủ nhiệm Giảng dạy BD HSG trường Phần hành khác
1 Phạm Quang Chí 15/9/1961 ĐH Lý TC HT Hướng nghiệp 9 3 0904123039 pqchi_thcsqtan@quangbinh.edu.vn
2 Phan Thị Thu Hường 15/9/1982 ĐH Địa TC P.HT Địa 6 Địa 8,9 4 01237586464 ptthuong_thcsqtrung
@quangbinh.edu.vn
3 Nguyễn Quang Trung 15/2/1976 ĐH Toán-Lý TTCM Toán 9A, Toán 8, BD Toán 8,9 TTCM 19 0948086623 mrtrungthu76
@gmail.com
4 Nguyễn Huy Hoàng 26/2/1985 ĐH Toán-Tin TPCM 9B Toán 9B, C; Toán 7B Casio 19 01683783193 vanvong1985@
gmail.com
5 Trần Quang Khởi 10/10/1958 ĐH Toán-Lý GV Toán 6; Toán 7A; Lý 6 Toán 6,7,
Lý 6
19 01657575647 quangkhoi1010
@gmail.com
6 Hồ Khánh Thiện 11/2/1978 ĐH Lý-Tin GV 8A Lý 9; Lý 8; Lý 7 Lý 8,9,7 PT
trang
THKN
19 0912343787 hokhanhthien78
@gmail.com
7 Hoàng Thị Cẩm vân 10/9/1986 ĐH Hóa -Kỷ GV 9C Hóa 9;Hóa 8;
Sinh 6B
Hóa 8,9
Sinh 6B
19 0913401557 hoang86van@
gmail.com
8 Lê Thị Mơ 15/9/1978 ĐH Sinh-Kỷ GV Sinh 9; Sinh 8; Sinh 7; Sinh 6A Sinh 8,9 19 0947727100 ltm678@gmail.com
Hoàng Minh Đồng 09/10/1989 ĐH Văn-Sử TTCM Sử 9; Sử 8; Sử 7 Sử 8,9 TTCM 18 0985546313 dong1959@
gmail.com
10 Nguyễn Thị Thu Thủy 21/9/1978 ĐH Văn-GD TC TPCM 9A Văn 9 20 0914503422 nguyenthithuthuythcsqt@gmail.com
11 Nguyễn Lan Anh 10/11/1986 ĐH Văn GV Văn 8; Văn 6B Văn 8,9 19 0983736885 lananhthcsqt
1986@gamil.com
12 Lê Thị Phương Thúy 10/01/1991 ĐH Văn GV 6A Văn 6A; Văn 7 Văn 7, 6 19 01649826415 HĐ Thị lephuongthuy
thcsquangtrung
@gmail.com
13 Lê Thị Hiền 20/10/1989 ĐH Địa GV 7A Địa 9; Địa 8; Địa 7A, Sử 6 Địa 8,9 19 01697578705 HĐ Thị lehienspdiahue
@gmail.com
14 Nguyễn Thị Vân 18/10/1986 CĐ Nhạc Địa GV Nhạc 6,7,8; Địa 7B 8 0974445209 thanhvannguyen
tv@gmail.com
Dạy liên
trường
15 Trần Trung Vũ 06/12/1980 ĐH GD GV 6B GD 6,7,8,9; CN 7;CN 6B 19 0983736885 trantrungvu101
280@gmail.com
16 Trần Thị Hà 21/12/1975 ĐH Anh GV 7B Anh 7; Anh 8 Anh 7 01295164435 tranhaluonghoa@
gmail.com
17 Đoàn Thị Huấn 18/1/1977 ĐH Anh GV Anh 9; Anh 6; Anh 8,9,6, OTE 19 01675453838 doanhuan838
@gmail.com
18 Vũ Hoàng 07/5/1982 ĐH TD GV TD 9; TD7; TD6 HLTD 18 0949833695 vuhoang_thcs
qtrung@quang
binh.edu.vn
19 Trịnh Ngọc Sơn 23/1/1971 ĐH TD-Đoàn đội GV TD 8 TPT; PC 18 0919426787 liendoithcsquang
trung@gmail.com
20 Đinh Nam Phương 15/12/1985 CĐ Hóa-Kỷ GV 8B MT 6,7,8;9 CN8; CN9; CN6A 20 0978625785 dinhnamphuong
85@gmail.com
21 Nguyễn Thị Hồng Thắm 06/5/1988 ĐH Lý Tin GV Tin 6;7;8;9 Tin 8 20 0945722974 HĐ Trường nguyenngoc
tham1214@
gmail.com
22 Lê Thị Bích Hồng 22/10/1981 ĐH Kế toán Kế Toán 0975262545 khuonghong05
@gmail.com
23 Nguyễn Thị Minh Phượng 17/09/1986 ĐH Văn thư LT NV VP Thủ quỹ 0942812408 minhphuongqt8
5@gmail.com
24 Nguyễn Thị Thanh Thiết 27/10/1985 ĐH TV NV TV 0962870592 thanhthietqb@
gmail.com
25 Nguyễn Thị Lĩnh 20/10/1993  CĐ Hoá – Kỷ NV TB 01228599328 honglinhvinhphuo
uo@gmail.com
26 Phạm Thị Hương 02/2/1989 ĐH Điều dưỡng NV y tế 01259013585 phamthihuong2
@gmail.com
27
PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN HIỆU TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
Phan Thị Thu Hường Phạm Quang Chí