Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2019-2020

Tháng Sáu 6, 2019 9:04 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                     Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

 

Số:     /KH-THCS QTr                                 Quảng Trung, ngày 25  tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh  vào lớp 6  THCS  năm học 2019-2020

 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGD-ĐT của Bộ GD-ĐT;

Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về Quy định tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ công văn số 2493/SGDĐT-HD ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về Hướng dẫn tuyển  sinh năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 135/PGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch  biên chế lớp và học sinh năm học 2018-2020 đã được Phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã Ba Đồn phê duyệt của trường THCS Quảng Trung,

Trường THCS Quảng Trung xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh và hồ sơ tuyển sinh

1.1. Đối tượng và số lượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh :

+ Toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học của Trường TH Quảng Trung và các em có hộ khẩu ở xã Quảng Trung đang theo học các Trường TH ở địa bàn khác.

– Số lượng tuyển sinh: 76 em

1.2. Hồ sơ tuyển sinh

– Đơn xin dự tuyển vào trường (theo mẫu do nhà trường cấp)

– Học bạ gốc của Tiểu học.

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (bản sao có công chứng)

– Bản Photo sổ hộ khẩu gia đình có công chứng.

  1. Thời gian tuyển sinh và duyệt tuyển sinh

2.1. Thời gian tuyển sinh: Từ 3/6/2019 đến 5/6/2019.

2.2. Duyệt tuyển sinh tại phòng: Ngày 01/8/2019.

Hồ sơ duyệt tuyển sinh theo hướng dẫn của phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn.

       Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

    – UBND xã Quảng Trung;        Để báo cáo

– Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

– Lưu VP.