Thời khóa biểu

Tháng Tám 27, 2018 9:17 sáng
TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                                THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019
                                                                                                                          ( Thực hiện  20 – 8 – 2018)
T Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 GD TD V.Hoàng Toán Trung Toán Khởi Toán H. Hoàng Văn Thúy Hóa Vân Văn Thủy
2 3 Tin Thắm Toán Khởi Văn Thúy Địa Hiền Anh Toán H.Hoàng Văn Thủy Hóa C. Vân
4 TD V. Hoàng GD Sinh Văn Thủy Văn Thúy Thiện Sử Đồng Anh Huấn
5 Toán Khởi Tin Thắm Địa Hiền Sinh Thiện Anh Anh Huấn Sử Đồng
1 Văn Anh MT Phương Văn Thúy Toán Khởi Anh Nhạc Vân Văn Thủy Toán Trung
2 MT Phương Văn Anh Tin Thắm Sử Đồng Nhạc Vân Anh TD V. Hoàng Văn Thủy
3 3 Anh Toán Khởi Sử Đồng Tin Thắm CN Phương Hóa C. Vân Toán Trung TD V. Hoàng
4 Toán Khởi Anh Địa Hiền Văn Thủy Hóa C.Vân Sử Đồng Tin Thắm Thiện
5 Toán Trung Địa Hiền Sử Đồng CN Phương Thiện Tin Thắm
1 Sinh C.Vân Sinh CN Phương Sử Đồng Toán H.Hoàng TD Sơn Toán Trung Nhạc Vân
2 Sử Đồng Tin Thắm Anh Huấn TD V.Hoàng TD Sơn Toán H.Hoàng Nhạc Vân Toán Trung
4 3 Thiện Sử Đồng TD V.Hoàng CN Phương Tin Thắm Văn Thúy Sinh GD
4 Tin Thắm Thiện Sử Đồng Anh Huấn Văn Thúy CN Phương GD Sinh
5 CN Phương Tin Thắm
1 Toán Khởi TD V.Hoàng GD Nhạc Vân Sinh Văn Thúy Tin Thắm Văn Thủy
2 TD V. Hoàng Toán Khởi Sinh Tin Thắm Địa Hiền Văn Thúy Thiện Văn Thủy
5 3 Địa Hường Anh Nhạc Vân GD MT Phương Sinh Văn Thủy Thiện
4 Anh Địa Hường Tin Thắm Sinh Văn Thúy MT Phương Văn Thủy Anh Huấn
5 Văn Thúy Địa Hiền Anh Huấn Tin Thắm
1 Toán Khởi CN Phương Toán Trung Văn Thủy TD Sơn Toán H. Hoàng TD V. Hoàng Hóa C. Vân
2 Văn Anh Sinh MT Phương Văn Thủy Toán H. Hoàng TD Sơn Hóa C. Vân TD V. Hoàng
6 3 Văn Anh Toán Khởi Văn Thúy Anh Huấn Sinh Anh Toán Trung Địa Hiền
4 CN Văn Anh Văn Thúy Toán Khởi Anh Sử Đồng Văn Thủy Toán Trung
5 Sinh C.Vân Văn Anh Anh Huấn MT Phương Sử Đồng Sinh Địa Hiền Văn Thủy
1 Anh Nhạc Vân Toán Trung Toán Khởi Toán H. Hoàng Hóa Vân Sinh CN Phương
2 CN Anh Thiện TD V. Hoàng Hóa Vân Toán H. Hoàng CN Phương Sinh
7 3 Nhạc Vân Văn Anh TD V.Hoàng Anh Huấn GD Tin Thắm Toán Trung Địa Hiền
4 Văn Anh CN Phương Anh Huấn Thiện Tin Thắm GD Địa Hiền Toán Trung
5 SH SH Anh SH Thúy SH SH Hiền SH H. Hoàng SH Thủy SH C. Vân
Quảng Trung, ngày 18 tháng 8 năm 2018
  P.HT
Phan Thị Thu Hường