Thời khóa biểu học kỳ II

Tháng Một 15, 2018 9:32 sáng
TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                                  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018          
                                                                                                                          ( Thực hiện 08- 01 – 2018)          
Thứ Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 9C
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 TD V.Hoàng Toán Khởi Tin Thắm Anh Nhạc Vân Hóa C.Vân Sử Đồng Thiện Văn Thủy
2 3 Toán Khởi Tin Thắm Anh Toán H.Hoàng Hóa C.Vân Nhạc Vân Thiện Văn Thủy Sinh
  4 GD TD V.Hoàng Văn Thúy Tin Thắm CN Phương Địa Hiền Văn Thủy Sinh Sử Đồng
  5 Tin Thắm GD Toán Khởi Văn Thúy Địa Hiền CN Phương Sinh Sử Đồng Thiện
  1 Khởi CN Anh Toán H.Hoàng Sinh Toán Trung Hóa C.Vân CN Phương Văn Thủy
  2 CN Phương Toán Khởi TD V.Hoàng Văn Thúy GD Văn Anh Toán Trung Hóa C.Vân Toán H.Hoàng
3 3 Anh Huấn Khởi Sinh TD V.Hoàng Toán Trung Văn Anh Tin Thắm Văn Thủy CN Phương
  4 Toán Khởi Anh Huấn Văn Thúy Anh Văn Anh Sinh Văn Thủy Toán H.Hoàng Tin Thắm
  5         Văn Thúy Sinh Văn Anh GD CN Phương Tin Thắm Hóa C.Vân
  1 Toán Khởi Tin Thắm Nhạc Vân CN Anh Địa Hiền Sử Đồng TD V.Hoàng Toán H.Hoàng
  2 Tin Thắm Toán Khởi CN Toán H.Hoàng Toán Trung Anh Sinh Sử Đồng TD V.Hoàng
4 3 Anh Huấn CN Địa Hiền Nhạc Vân CN Phương Toán Trung TD V.Hoàng Toán H.Hoàng Sinh
  4 CN Phương Anh Huấn Toán Khởi Địa Vân Địa Hiền Tin Thắm Toán Trung Sinh Sử Đồng
  5                 Tin Thắm CN Phương            
  1 Toán Khởi Địa Hường Văn Thúy Địa Vân Thiện TD Sơn Toán Trung MT Phương Văn Thủy
  2 Địa Hường TD V.Hoàng Tin Thắm Văn Thúy TD Sơn Thiện Anh Huấn Hóa C.Vân Văn Thủy
5 3 TD V.Hoàng Toán Khởi Địa Hiền Văn Thúy Toán Trung Văn Anh MT Phương Văn Thủy Hóa C.Vân
  4 Văn Thúy Văn Anh Toán Khởi Tin Thắm Sử Đồng Toán Trung Địa Hiền Văn Thủy Anh Huấn
  5                 Văn Anh Sử Đồng Hóa C.Vân Anh Huấn MT Phương
  1 Văn Thúy Văn Anh MT Phương Sử Đồng TD   Anh Văn Thủy Địa Hiền Toán H.Hoàng
  2 Văn Thúy Văn Anh TD V.Hoàng Anh Sinh TD Sơn Văn Thủy Thiện Địa Hiền
6 3 Anh Huấn Sinh C.Vân Sử Đồng TD V.Hoàng Anh Sinh GD Toán H.Hoàng Tin Thắm
  4 Sử Hiền Anh Huấn Anh GD Văn Anh Hóa C.Vân Thiện Tin Thắm Văn Thủy
  5 Sinh Sử Hiền GD MT Phương Hóa C.Vân Văn Anh Tin Thắm Văn Thủy Thiện
  1 MT Phương Nhạc Vân Toán Khởi Sử Đồng Tin Thắm Anh Toán Trung TD V.Hoàng Toán H.Hoàng
  2 Nhạc Vân MT Phương Sinh Toán H.Hoàng Anh Tin Thắm Anh Huấn GD TD V.Hoàng
7 3 Sinh Văn Anh Sử Đồng Thiện Toán Trung MT Phương TD V.Hoàng Toán H.Hoàng Anh Huấn
  4 Văn Thúy Sinh C.Vân Thiện Sinh MT Phương Toán Trung Văn Thủy Anh Huấn GD
  5 SH Thúy SH SH Hiền SH SH Thiện SH Phương SH Thủy SH H.Hoàng SH C.Vân
                    Quảng Trung, ngày 05 tháng 01 năm 2018        
                      P.HT        
                      Phan Thị Thu Hường