Thời khóa biểu (áp dụng từ ngày 11-3-2019)

Tháng Ba 26, 2019 8:56 sáng
TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                                THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019
                                                                                                                          ( Thực hiện  11- 03 – 2019)
T Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 GD TD V.Hoàng Toán Trung Địa Hiền Toán H. Hoàng Văn Thúy Hóa Vân Văn Thủy
2 3 Tin Thắm Địa Hường Địa Vân Toán Trung Văn Thúy Toán H.Hoàng Văn Thủy Hóa C. Vân
4 TD V. Hoàng GD Sinh Văn Thủy Anh Thiện Sử Đồng Sinh Kiên
5 Địa Hường Tin Thắm Văn Thúy Sinh Thiện Anh Sinh Kiên Sử Đồng
1 Văn Anh Thiện MT Phương Địa Hiền Anh Nhạc Vân Văn Thủy Toán Trung
2 Thiện Văn Anh Tin Thắm Toán Trung Nhạc Vân Anh TD V. Hoàng Văn Thủy
3 3 Anh Sinh Địa Vân Tin Thắm CN Phương Hóa C. Vân Toán Trung TD V. Hoàng
4 Sinh Anh Sử Đồng Văn Thủy Hóa C.Vân Địa Hiền Tin Thắm Thiện
5 Toán Trung Sử Đồng Địa Hiền CN Phương Thiện Tin Thắm
1 Tin Thắm Nhạc Vân Toán Trung CN Phương Toán H.Hoàng TD Sơn GD Hóa C. Vân
2 Nhạc Vân CN C.Vân Anh Huấn TD V.Hoàng TD Sơn Toán H.Hoàng Toán Trung GD
4 3 Toán H.Hoàng Sử Đồng TD V.Hoàng Toán Trung Văn Thúy Tin Thắm Hóa C. Vân Thiện
4 Sử Đồng Toán H.Hoàng CN Phương Anh Huấn Tin Thắm Văn Thúy Thiện Toán Trung
5
1 Anh TD V.Hoàng CN Phương GD Sinh Văn Thúy Tin Thắm Văn Thủy
2 TD V. Hoàng Anh GD Tin Thắm Địa Hiền Văn Thúy Anh Huấn Văn Thủy
5 3 Sinh Toán H.Hoàng Anh Huấn CN Phương Anh Địa Hiền Văn Thủy Tin Thắm
4 Toán H.Hoàng Sinh Thiện Anh Huấn Văn Thúy Anh Văn Thủy MT Phương
5 Tin Thắm Thiện Văn Thúy Sinh MT Phương Anh Huấn
1 CN MT Phương Văn Thúy Văn Thủy TD Sơn Toán H.Hoàng Toán Trung Sử Đồng
2 MT Phương Văn Anh Văn Thúy Văn Thủy Toán H. Hoàng TD Sơn Sử Đồng TD V. Hoàng
6 3 Toán H.Hoàng Văn Anh Sinh Toán Trung MT Phương Tin Thắm TD V. Hoàng Sinh Kiên
4 Văn Anh Toán H.Hoàng Toán Trung Anh Huấn Tin Thắm Sử Đồng Sinh Kiên Văn Thủy
5 Văn Anh Tin Thắm Anh Huấn Sinh Sử Đồng MT Phương Văn Thủy Toán Trung
1 Anh Toán H.Hoàng Sử Đồng MT Phương Sinh Hóa Vân Toán Trung Địa Hiền
2 CN Anh Văn Thúy TD V. Hoàng Hóa Vân Toán H. Hoàng CN Phương Toán Trung
7 3 Toán H.Hoàng Văn Anh TD V.Hoàng Nhạc Vân GD Sinh Anh Huấn CN Phương
4 Văn Anh CN C.Vân Nhạc Vân Sử Đồng Toán H.Hoàng GD Địa Hiền Anh Huấn
5 SH SH Anh SH Thúy SH SH Hiền SH SH Thủy SH C. Vân
Quảng Trung, ngày 09 tháng 03 năm 2019
  P.HT
Phan Thị Thu Hường