KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Tháng Chín 24, 2018 8:06 sáng

Thực hiện Công văn số 121/CV-BĐC ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Ban chỉ đạo xây dưng xã hội học tậpTỉnh; Công văn 1987/SGDĐT-GDCN-TX ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, thực hiện kế hoạch số 374/PGDĐT ngày 20 tháng 09 năm 2018 của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018”. Trường THCS Quảng Trung xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của tuần lễ, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục đẩy mạnh về công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hộ học tập để giáo viên, nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sụ quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng xã hội học tập
II. THỜI GIAN – CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC
1. Thời gian “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”
– Thời gian tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” diễn ra từ ngày 1/10/2018 đến ngày 7/10/2018; các hoạt động được triển khai đến từng CB – GV – NV trong nhà trường.
2. Lễ phát động, tổng kết
– Chương trình phát động vào sáng ngày 01/10/2018, tổng kết vào ngày 7/10/2018.
– Nhà trường triển khai cho CB – GV – NV và có kế hoạch cụ thể; khuyến khích giáo viên dành thời gian đọc sách, sử dụng phương tiện dạy học giúp học sinh được “nghe sách” thường xuyên hơn.
3. Chương trình thực hiện
– Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh)”.
– Thời gian tổ chức:
+ Từ ngày 24/9/2018 đến 29/9/2018: Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ (ban NGLL- Thầy Trịnh Ngọc Sơn)
+ Từ ngày 26/9/2018 đến 29/9/2018: Treo băng rôn tại nhà trường ( Chi đoàn).
+ Từ ngày 1/10/2018 đến ngày 7/10: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách và các hoạt động tại thư viện nhà trường (tổ Văn và nhân viên thư viện)
+ Ngày 2/10/2018: Khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 2/10/2018.
( có chương trình kèm theo)
+ Ngày 8/10/2018: Gửi báo cáo kèm theo hình ảnh hoạt lên website (Cô Thiết)
III. NỘI DUNG:
– Treo cờ, băng rôn trước cổng trường với nội dung:
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 “ Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh)”.
– Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập.
– Tổ chức các phong trào như: Thi đua dành nhiều hoa điểm tốt, “Ngày học tốt, giờ học tốt”, thi trang trí lớp sạch, đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống… các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT…
– Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, thi kể chuyện sách về tấm gương tự học, học tập suốt đời của Bác Hồ.
– Thư viện tổ chức cho học sinh truy cập Internet và trên cơ sở website của nhà trường, cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được có cơ hội đọc sách điện tử và tài liệu trực tuyến hữu ích trong môi trường số góp phần phát triển văn hóa đọc.
– Tạo sân chơi cho học sinh về hoạt động trao đổi, đọc sách của nhau.
– Tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài; tuyên dương giáo viên, học sinh hiếu học trước, trong và sau Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
– Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định.
Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 của trường THCS Quảng Trung, đề nghị các bộ phận cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc thì báo cáo với Phó hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:
– Phòng GD&ĐT;
– Web, BGH;
– TPT, NVTV;
– TT tổ Ngữ văn;
– Lưu: VT.
P.HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thu Hường