KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

Tháng Mười 1, 2020 10:02 sáng
        PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN

TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:  25   /KH-THCS  

                   Quảng Trung, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

NĂM 2020

     Thực hiện công văn số 1370/CV-BCĐ ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh.

     Công văn số 2389/SGDĐT-GDCN-TX ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

     Công văn số 112/PGDĐT về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

      Trường THCS Quảng Trung xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

1.1 Mục đích:  Tiếp tục đẩy mạnh về công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hộ học tập để giáo viên, nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.

1.2 Yêu cầu: Việc tổ chức Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sụ quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng xã hội học tập

  1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

2.1. Chủ đề Tuần lễ: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

2.2. Thời gian, Thành phần địa điểm: Tổ chức  “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

– Thời gian tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” diễn ra từ ngày 1/10/2020 đến ngày 7/10/2020; các hoạt động được triển khai đến từng CB – GV – NV trong nhà trường.

– Khai mạc vào lúc 6h.30 ngày 28/09/2020; Tổng kết tuần lễ 7/10/2020 tại sân khấu trường.

– Thành phần: Toàn thể HSĐSP,  HS của trường.

2.3. Chương trình thực hiện

– Công tác tuyên truyền giáo dục: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin bản tin măng non, Website, về mục tiêu, nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt Tuần lễ.

Treo các khẩu hiệu trước ngày 28/9/2020 tổ chức lễ khai mạc một tuần cho đến khi kết thúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với nội dung chủ đề như sau: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” 

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập.

– Triển khai chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, và hoạt động thư viện; thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học…

-Tổ chức hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh.

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động chuyên đề, …

– Khuyến khích thư viện nhà trường, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực…; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

– Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường;

– Tổ chức ủng hộ, quyên góp sách. (từ 01/10 đến 03/10/2020).

– Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định.

– Phân công nhiệm vụ:

+ Từ ngày 25/9/2020 đến 28/9/2020: Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ (ban NGLL- Đ/c Thiết, Đ/c Trịnh Ngọc Sơn)

+ Từ ngày 26/9/2020. Treo băng rôn tại nhà trường ( Chi đoàn).

+ Từ ngày 1/10/2020 đến ngày 7/10/2020: Tổ chức các hoạt động trong tuần lễ theo nội dung trên.

+ Ngày 28/09/2020: Khai mạc Tuần lễ (cộng đồng học tập xã kết hợp nhà trường) .

+ Ngày 8/10/2020: Gửi báo cáo kèm theo hình ảnh hoạt lên website (Cô Thiết)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  • Đối với BGH: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra các bộ phận thực hiện đúng kế hoạch. Phân công cụ thể các bộ phận thực hiện đúng kế hoạch
  • Các Tổ, GV, NV: Bám sát kế hoạch, phân công nhiệm vụ để thực hiện, tham mưu với BGH các giải pháp nhằm thực hiện tốt tuần lễ.

Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 của trường THCS Quảng Trung, đề nghị các bộ phận, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo./.

                                     

 Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (b/c);

– BGH (chỉ đạo);

– Tổ, Toàn thể GV;

– Website trường;       

– Lưu: VP.

 

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                      Phan Thị Thu Hường

m