BÁO CÁO TỔNG KẾT Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 Chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

Tháng Mười 8, 2020 9:56 sáng

tải báo cáo tại đây báo cáo kết quả tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2020

        PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN

TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                   Quảng Trung, ngày 08 tháng 10 năm 2020

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

 

 

  1. Tổ chức triển khai Tuần lễ.
  2. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện

Ban giám hiệu trưởng chủ trì  ra kế hoạch chỉ đạo cụ thể phân công đến từng bộ phận, từng thành viên, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

– Hệ thống các văn bản chỉ đạo:

     Thực hiện công văn số 1370/CV-BCĐ ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh.

     Công văn số 2389/SGDĐT-GDCN-TX ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

     Công văn số 112/PGDĐT về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

– Công tác phối kết hợp:

+ Trong trường được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu các tổ chuyên môn, tổng phụ trách đội, thư viện và toàn thể CB,GV,NV  và học sinh cùng phối hợp chặt chẽ để tham gia tuần lễ.

  1. Lễ phát động Tuần lễ: Cấp trường
  2. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tuần lễ:

3.1. Chủ đề Tuần lễ: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

3.2. Thời gian, Thành phần địa điểm:

– Thời gian tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” diễn ra từ ngày 1/10/2020 đến ngày 7/10/2020; các hoạt động được triển khai đến từng CB – GV – NV trong nhà trường.

– Khai mạc vào lúc 6h.30 ngày 05/10/2020; Tổng kết tuần lễ 8/10/2020 tại sân khấu trường.

– Thành phần: Toàn thể HSĐSP,  HS của trường.

3.3. Chương trình thực hiện

– Công tác tuyên truyền giáo dục: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin bản tin măng non, Website, về mục tiêu, nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt Tuần lễ.

Treo các khẩu hiệu trước ngày 28/9/2020 cho đến khi kết thúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với nội dung chủ đề như sau: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” 

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập.

– Triển khai chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, và hoạt động thư viện; thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học…

-Tổ chức hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh.

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động chuyên đề, …

– Khuyến khích thư viện nhà trường, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực…; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

– Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường;

– Tổ chức ủng hộ, quyên góp sách. (từ 28/9 đến 05/10/2020).

– Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định.

3.4. Kinh phí tổ chức Tuần lễ:

– Ngân sách Nhà nước.

  1. Đánh giá chung
  2. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm:

Được sự quan tâm, giám sát chặt chẽ của ban giám hiệu nên các hoạt động diễn ra trong tuần lễ đều thành công tốt đẹp. Cụ thể như sau:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tổ chức tốt lễ khai mạc “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”.

– Giúp giáo viên, học sinh hiểu ý nghĩa về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

– Các phong trào như: Thi đua dành nhiều hoa điểm tốt, “Ngày học tốt, giờ học tốt”, thi trang trí lớp sạch, đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống… các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT… đều diễn ra thành công tốt đẹp.

– Triển khai chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học.

– Thư viện tổ chức cho học sinh truy cập Internet và trên cơ sở website của nhà trường, cộng đồng. Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được có cơ hội đọc sách điện tử và tài liệu trực tuyến hữu ích trong môi trường số góp phần phát triển văn hóa đọc.

– Phát động phong trào quyên góp sách trong toàn thể HĐSP và học sinh toàn trường để xây dựng “tủ sách lớp học”. Kết quả ủng hộ được 232 cuốn tài liệu.

– Tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài; tuyên dương giáo viên, học sinh hiếu học trước, trong và sau Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

  1. Khó khăn, tồn tại:

– Giáo viên, học sinh nhiệt tình trong phong trào quyên góp sách nhưng vẫn còn một số ít sách chưa đạt hiệu quả.

– Vì học sinh tranh thủ đọc sách giờ ra chơi nên tỷ lệ vẫn chưa đạt 100%.

– Phong trào bông hoa điểm tốt: Bên cạnh các em đạt nhiều điểm tốt thì còn một số em vẫn vi phạm, bị điểm xấu.

  1. Kiến nghị, đề xuất

3.1. Đối với Trung ương

3.2. Đối với UBND tỉnh

3.3. Đối với UBND huyện

  1. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tuần Lễ
STT Nội dung các hoạt động Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1 Xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng   01  
–   Các chương trình học tập trực tuyến Số lượng chương trình triển khai 5  
Số người

tham gia học

22
– Ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) trong hoạt động dạy học và hoạt động thư viện Số lượt tổ chức dạy học, hoạt động thư viện ƯDCNTT 119  
Số người tham gia học 325
– Khai thác các nguồn tài nguyên (NTN) giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…) Số lượt truy cập vào các NTN 105  
Số người tham gia truy cập khai thác NTN 87
–   Giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học… Số CLB, diễn đàn, CLB trực tuyến 1  
Số lượng GV, HS, SV tham gia 325
2 Tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người và các hoạt động của Tuần lễ Số đơn vị tổ chức tuyên truyền 1  
Số Tin, bài tuyên truyền 3
3 Ấn phẩm thông tin (băng rôn, khẩu hiệu, áp phich…) Số đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu 1  
Số băng rôn, khẩu hiệu được treo 2
4 Lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả Số lớp tập huấn, hướng dẫn được tổ chức 1  
Số người tham gia 325
5 Các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo về giáo dục kỹ năng sống, ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc… Số lớp học, tập huấn, hội thảo được tổ chức 8  
Số người tham gia 325
6 Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu Số lượng các diễn đàn, cuộc thi 1  
Số người tham gia 15
7 Các thư viện công cộng (TVCC), thư viện nhà trường (TVNT), thư viện của trung tâm học tập cộng hợp tác (TV.TTHTCĐ), chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện Số TVCC, TVNT, TV.TTHTCĐ tại địa phương, đơn vị 2  
Số thư viện hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau 3
8 Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách nhằm xây dựng “tủ sách lớp học”, xây dựng thư viện, không gian đọc tại các TTHTCĐ Số lượng sách quyên góp được 232  Để tại “tủ sách lớp học”

 

Số tập thể, cá nhân được tặng sách 0
9 Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao (VHVN-TDTT), thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử Số hoạt động VHVN-TDTT được tổ chức tại địa phương, đơn vị 1  
Số người tham gia các hoạt động VHVN-TDTT 325
 Số người tham gia thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử 80
10 Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Số đơn vị, tổ chức chức Lễ khai mạc Tuần lễ 1  
Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ  
11 Khen thưởng về tổ chức Tuần lễ Số lượng tập thể

được khen thưởng

   

 

Số lượng cá nhân

được khen thưởng

2
12 Kinh phí Ngân sách nhà nước 1.500.000  

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)  
13 Các nội dung khác (nếu có)      

                  

Nơi nhận:

– …..;

– Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

                                                                               Phan Thị Thu Hường