Một số hình ảnh “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

Tháng Mười 8, 2020 8:39 chiều

IMG_20200515_075149 IMG_20200515_075157 IMG_20200515_075200 IMG_20200515_075206 IMG_20200515_075216 IMG_20200515_075237 IMG_20200515_075240 IMG_20200515_075257 IMG_20200515_075306 IMG_20200515_075309 IMG_20200515_075312 IMG_20200515_075328 IMG_20200515_075333 IMG_20200515_075349 IMG_20200515_075355 IMG_20200515_075652 IMG_20200515_075701 received_290895101913163