Báo cáo hoạt động tháng 11

Tháng Mười Một 24, 2017 9:57 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

            Số:      /BC-BC                                Quảng Trung, ngày  22  tháng 11 năm 2017

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2017

NĂM HỌC 2017-2018

         

 1. Báo cáo tình hình hoạt động tháng vừa qua
 2. Tình hình duy trì số lượng

Tổng số học sinh: 306HS/09 lớp. Chia làm 04 khối học 01 ca sáng.

+ Khối 6:  có 2 lớp:    74 học sinh  (tỷ lệ huy động 100%)

+ Khối 7:  có 2 lớp :    70  học sinh;

+ Khối 8:  có 2 lớp :    70 học sinh;

+ Khối 9:  có 3 lớp :    92 học sinh .

 1. Hoạt động giáo dục:

– Thực hiện chương trình: Tính đến ngày 25/11/2017 thực hiện xong chương trình tuần 14, đảm bảo đúng tiến độ.

– Sinh hoạt chuyên môn: duy trì hai lần/tháng.

+ Thực hiện hai chuyên đề:

Tổ KHXH: Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Ngữ Văn.

Tổ KHTN: Đổi mới PPDH định hướng phát triển năng lực

– Công tác kiểm tra chuyên môn

+ Kiểm tra chuyên đề:

Dự giờ thao giảng: 11 đồng chí, kết quả  11 đ/c đạt loại  Giỏi.

Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 20 đ/c, trong đó hồ sơ tốt 8 đ/c, 12 đ/c khá

+ Kiểm tra toàn diện 4 đ/c: Đ/c Vân, Mơ, Hiền, Vũ. Kết quả 4 đ/c đạt loại Tốt.

– Công tác BDHSG từ lớp 6 đến lớp 9 được tiến hành nghiêm túc theo Thời khóa biểu.

 1. Thực hiện các phong trào các hoạt động trong tháng

                    – Tổ chức chào cờ đầu tháng, phát động thi đua 20/11.

– Tổ chức kỷ niệm 20/10: Đọc bài truyền thống, thi hái hoa dân chủ.

 1. Công tác đội, sao

          – Tổ chức chào cờ đầu tháng, phát động thi đua 20/11.

– Duy trì nề nếp, đẩy mạnh công tác kiểm tra nề nếp qua hoạt động của Đội cờ đỏ.

– Thực hiện công tác lao động vệ sinh theo kế hoạch của trường.

– Tổ chức Sinh hoạt 15’ đầu buổi với nội dung Kiểm tra bài củ toàn trường (3 lần/ tuần)

Tổ chức kỷ niệm 20/11: Văn nghệ, Báo tường, thi văn hay- chữ đẹp, Bông hoa điểm tốt, Xây dựng Công trình Măng non trị giá 3 triệu đồng.

– Tham gia biễu diễn Văn nghệ chào mừng 20/11 tại UBND xã.

– Thi đua 20/11: Nhất lớp 7A, nhì 6A, 6B, Ba 9A, 9C, 8B.

 1. Công tác Thư viện, Thiết bị, GD thể chất và Y tế học đường
 2. Thư viện

– Bổ sung và xử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung theo quy trình.

– Tổ chức tốt công tác cho giáo viên, học sinh mượn đọc sách, báo vào các ngày hàng tuần.

– Tổ chức giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 / 11.

– Bổ sung, hướng dẫn học sinh sử dụng các sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ ôn tập học kỳ 1.

– Lên kế hoạch mua sắm, làm thư viện xanh, trang trí phòng đọc.

– Làm công tác phổ cập.

– Tham gia các hoạt động do trường, công đoàn tổ chức.

 1. Thiết bị

– VÖ sinh kho phßng thiÕt bÞ gän gµng, s¹ch sẽ, vận chuyển đồ dùng TB sang phòng kho mới sắp xếp lau chùi đồ dùng thiết bị.

– Làm hồ sơ chuẩn quốc gia theo quy định

– Tham gia công tác phổ cập

– Cho gi¸o viªn m­în – tr¶ thiÕt bÞ d¹y häc theo quy ®Þnh

– Tr×nh sæ theo dâi lªn HiÖu tr­ëng nhËn xÐt theo th¸ng

– Tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña ®oµn thÓ, sinh ho¹t tæ HC

– Nép b¸o c¸o theo th¸ng cho HiÖu tr­ëng, theo tuÇn cho tæ tr­ëng CM.

 1. GD thể chất

– Nâng cấp khuôn viên sân Thể dục, hố nhảy cao, đường chạy.

– Tổ chức hoạt động giữa giờ với Bài thể dục giữa giờ.

– Đẩy mạnh hoạt động của giờ học chính khóa, luyện tập cho đội tuyển tham gia giải Thể thao cấp Vùng, cấp Thị của năm 2018.

 1. Y tế học đường

– Lập thành tích chào mừng ngày “ Nhà giáo Việt Nam 20/11”

– Kiểm tra nhắc nhở công tác vệ sinh môi trường, lớp học.

– Thực hiện sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời và thường xuyên cho học sinh, CBGV

– Tiếp tục cân đo sức khỏe cho học sinh

– Trồng thêm và chăm sóc vườn thuốc nam

– Tiếp tục bổ sung hồ sơ y tế trường chuẩn

– Tuyên truyền phòng chống các bệnh mùa đông, qua loa phát thanh măng non…

– Phối hợp với Đội TNTP HCM kiểm tra vệ sinh cá nhân, vệ sinh phong quang trường lớp.

– Kết hợp với trạm y tế tiêm văc xin uốn ván cho học sinh nữ lớp 9

-Thường xuyên vệ sinh và giữ gìn đồ y tế, phòng y tế sạch sẽ gọn gàng.

– Tham gia các hoạt động lao động của nhà trường.

 1. CNTT

– Số bài được đưa lên website: 9 bài

– Các tiết UDCNTT: 17 tiết

 1. Công tác tài chính, CSVC.

          – Ngăn vách tường các phòng ban: 25.000.000đ.

– Quét hàng rào:                              15.000.000đ.

 1. Đội ngũ

          Số lượng hiện có 27(Biên chế: 24, hợp đồng: 03).

Quản lý: 02.                   Giáo viên: 19.

TPT Đội: 01.                   Nhân vên: 05.

 1. Kế hoạch hoạt động tháng 12.
 2. Tình hình duy trì số lượng:

Tổng số học sinh: 306HS/09 lớp. Chia làm 04 khối học 01 ca sáng.

+ Khối 6:  có 2 lớp:    74 học sinh  (tỷ lệ huy động 100%)

+ Khối 7:  có 2 lớp :    70  học sinh;

+ Khối 8:  có 2 lớp :    70 học sinh;

+ Khối 9:  có 3 lớp :    92 học sinh .

 1. Hoạt động giáo dục:

– Thực  hiện nghiêm túc chương trình.

– Phát động  phong trào thi đua Dạy tốt học tốt chào mừng ngày 22/12, tăng cường dự giờ thao giảng

– Duy trì sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng

– Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY, dạy bổ trợ theo đúng kế hoạch.

–  Nộp đề thi GVDG, Hồ sơ GVDG  theo kế hoạch

– Ra đề KSCL Học kỳ 1

 1. Thực hiện các phong trào các hoạt động trong tháng

          – Tổ chức chào cờ đầu tháng, phát động thi đua 22/12.

– Tổ chức kỷ niệm 22/12: Đọc bài truyền thống.

 1. Công tác đội, sao

          – Tổ chức chào cờ đầu tháng, phát động thi đua 22/12.

– Duy trì nề nếp, đẩy mạnh công tác kiểm tra nề nếp qua hoạt động của Đội cờ đỏ.

– Thực hiện công tác lao động vệ sinh theo kế hoạch của trường.

– Tổ chức Sinh hoạt 15’ đầu buổi với nội dung Kiểm tra bài củ toàn trường.

 1. Công tác Thư viện, Thiết bị, GD thể chất và Y tế học đường
 2. Thư viện

– Tiếp tục bổ sung sách báo và tài liệu cho thư viện và tổ chức xử lý kỹ thuật.

– Giới thiệu danh mục sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ cho học kỳ 2.

– Tổ chức cho giáo viên, học sinh mượn sách tại thư viện.

– Tổ chức đọc sách báo tại TV.

– Chuẩn bị sơ kết phong trào đọc sách với việc sơ kết học kỳ 1.

– Báo cáo kết quả hoạt động của Thư viện Nhà trường trong học kỳ vừa qua.

– Tham gia các hoạt động khác.

 1. Thiết bị

– LËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy 20/11

– LËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy Quân đôi nhân dân  ViÖt Nam 22/12

– VÖ sinh kho phßng thiÕt bÞ gän gµng, s¹ch sẽ, vận chuyển đồ dùng TB sang phòng kho mới, sắp xếp lau chùi đồ dùng thiết bị.

– Cho gi¸o viªn m­în – tr¶ thiÕt bÞ theo ®óng quy ®Þnh

– CËp nhËt ®Çy ®ñ, kÞp thêi th«ng tin vµo sæ cho m­în, theo dâi thiÕt bÞ

– LËp kÕ ho¹ch cô thÓ theo tõng tuÇn

– KiÓm kª l¹i thiÕt bÞ d¹y häc

– Tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña đoàn thÓ, sinh ho¹t tæ chuyªn m«n

– Tr×nh sæ theo dâi lªn HiÖu tr­ëng nhËn xÐt theo th¸ng.

– Phôc vô c«ng t¸c thi kh¶o s¸t häc kú I.

– Nép b¸o c¸o theo th¸ng cho HiÖu tr­ëng, theo tuÇn cho tæ tr­ëng CM.    

 1. GD thể chất

– Nâng cấp khuôn viên sân Thể dục, hố nhảy cao, đường chạy.

– Tổ chức hoạt động giữa giờ với Bài thể dục giữa giờ.

– Đẩy mạnh hoạt động của giờ học chính khóa, luyện tập cho đội tuyển tham gia giải Thể thao cấp Vùng, cấp Thị của năm 2018.

 1. Y tế học đường

– Kiểm tra nhắc nhở công tác vệ sinh môi trường, lớp học.

– Thực hiện sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời và thường xuyên cho học sinh, CBGV

– Phối hợp với Đội TNTP HCM kiểm tra vệ sinh cá nhân, vệ sinh phong quang trường lớp

– Chăm sóc vườn thuốc nam

– Tiến hành phân loại sức khỏe cho học sinh

– Chuẩn bị hồ sơ để sở kiểm tra trường chuẩn

-Thường xuyên vệ sinh và giữ gìn đồ y tế, phòng y tế sạch sẽ gọn gàng.

– Tham gia các hoạt động tập thể, sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ.

 1. Công nghệ thông tin.

-Sử dụng, quản lý website của trường có hiệu quả, tăng cường đăng tải các hoạt động của nhà trường lên trang web.

– Tăng cường  các tiết dạy  sử dụng hiệu quả ứng dụng CNTT

 1. Công tác tài chính, CSVC.
 2. Đội ngũ

          Số lượng hiện có 27(Biên chế: 24, hợp đồng: 03).

Quản lý: 02.                   Giáo viên: 19.

TPT Đội: 01.                   Nhân vên: 05.

          III. Đề xuất, kiến nghị

 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

          Phạm Quang Chí