images

I. HƯỚNG DẪN NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI NHÀ ĐỂ PHÒNG TRÁNH MẮC BỆNH COVID -2019 (Kèm theo Công văn số 06 /BCĐ ngày 10/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid- 19 thị xã)

HƯỚNG DẪN NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI NHÀ  ĐỂ PHÒNG TRÁNH MẮC BỆNH COVID -2019 (Kèm theo Công văn số 06 /BCĐ  ngày 10/3/2020 của Ban Chỉ đạo  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid- 19 thị xã) tải…

Báo cáo hoạt động tháng 11

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Số:      /BC-BC                                Quảng Trung, ngày  22  tháng 11 năm 2017   BÁO CÁO HOẠT…