received_290895101913163

THCS Quảng Trung thực hiện hưởng ứng Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

  PHÒNG GD&ĐTTHỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:       /BC                                          Quảng Trung, ngày 15 tháng 5  năm 2020                                                                    BÁO CÁO V/v thực hiện hưởng ứng Hội sách…
tải xuống

Hướng dẫn khai báo y tế cho Học sinh

Thực hiện kế hoạch của Sỏ GD&ĐT, Phòng GD&ĐT thị xã ba đồn Nay Ban giám hiệu trường THCS Quảng Trung yêu cầu: 1. Tất cả các HS phải bắt buộc khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ y tế 2. GVCN,…