tkb

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1(áp dụng từ 5/9/2020)

Thứ Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Ngày nghỉ BD HSG; CV khác 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Sinh hoạt tổ CM 2 TD-Hoàng Văn-Thúy Anh-Hà Văn-Anh TD-Sơn Toán-Thủy Toán-Hoàng Sinh-Mơ BD HSG (nếu tăng buổi) 3 Lý-Trung TD-Hoàng Văn-Thúy Văn-Anh Toán-Thủy TD-Sơn Anh-Huấn Toán-Hoàng 4 Toán-Thủy Anh-Huấn Sử-Hoa Anh-Hà Tin-Hoàng Hóa-Nga CN-Phương Địa-Vân 5 CN-Phương Lý-Trung CN-Vũ Sử-Hoa Hóa-Nga Tin-Hoàng Địa-Vân Anh-Huấn 3 1 Văn-Thúy Toán-Thủy TD-Hoàng CN-Vũ Sử-Hoa Sinh-Mơ Toán-Hoàng Văn-Thủy Trung 2 Văn-Thúy Địa-Vân Toán-Hoàng TD-Hoàng Toán-Thủy Anh-Hà GD-Vũ Văn-Thủy Nga Phụ đạo HS yếu 3 Địa-Vân GD-Vũ Anh-Hà MT-Phương Sinh-Mơ Toán-Thủy Văn-Thủy TD-Hoàng Anh 4 Toán-Thủy CN-Phương Địa-Vũ Địa-Vân Anh-Hà Sử-Hoa Sinh-Mơ Toán-Hoàng Huấn 5 Nhạc-Vân GD-Vũ MT-Phương Sử-Hoa
images (2)

TUẦN 4 ( TỪ NGÀY 2/9/2019 ĐẾN 7/9/2019)

THỨ TUẦN 4 ( TỪ NGÀY 2/9/2019 ĐẾN 7/9/2019) NỘI DUNG GHI CHÚ Thứ 2 – Nghĩ lễ 2/9   2/9/2019 Thứ 3 – Dạy học bình thường – Sinh hoạt chuyên môn: Góp ý…
99033e266d67cbddb1196df50f84ae1c

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1_Thực hiện từ 26/8/2019

Thứ Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Ngày nghỉ BD HSG; CV khác 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Sinh hoạt tổ CM 2 Toán-Trung Văn-Thúy Toán-Hoàng Sinh-Mơ Anh-Huấn Văn-Anh Văn-Thủy TD-Hoàng 3 Địa-Hiền Toán-Trung Sinh-Mơ Anh-Hà Văn-Anh Sử-Đồng Toán-Hoàng Văn-Thủy 4 Anh-Hà Sinh-Mơ Văn-Thúy Tin-Thiện Toán-Trung Anh-Huấn TD-Hoàng Toán-Hoàng 5 Sinh-Mơ Địa-Hiền Tin-Thiện Địa-Vân Sử-Đồng GD-Vũ CN-Phương Hóa-A 3 1 Văn-Thúy CN-Phương CN-Vũ Văn-Anh Lý-Thiện Toán-Trung Anh-Huấn Toán-Hoàng Mơ Vân dạy Q Tân 2 Văn-Thúy Sử-Đồng TD-Hoàng Văn-Anh Toán-Trung Lý-Thiện Toán-Hoàng Anh-Huấn Hà 3 Sử-Đồng Toán-Trung GD-Vũ Toán-Hoàng CN-Phương Văn-Anh Lý-Thiện Địa-Hiền Thủy 4 Toán-Trung Văn-Thúy Sử-Đồng TD-Hoàng CD-Vũ CN-Phương Địa-Hiền Lý-Thiện 5 4 1 Lý-Thiện MT-Phương Văn-Thúy Anh-Hà Toán-Trung Anh-Huấn Sinh-Mơ Văn-Thủy Hoàng 2 CN-Phương Lý-Thiện Văn-Thúy TD-Hoàng TD-Sơn Toán-Trung Hóa-A Văn-Thủy Anh 3 Toán-Trung Anh-Hà TD-Hoàng Nhạc-Vân Anh-Huấn TD-Sơn GD-Vũ Sinh-Mơ Hiền 4 Nhạc-Vân Sinh-Mơ Anh-Hà Tin-Thiện Hóa-A MT-Phương Văn-Thủy GD-Vũ Đồng 5 TCA-Hà Nhạc-Vân Tin-Thiện GD-Vũ CN-Phương Hóa-A TCV-Thủy TCS-Kiên 5 1 Anh-Hà CN-Phương Toán-Hoàng Lý-Thiện Văn-Anh Sinh-Mơ Văn-Thủy Sử-Đồng Trung Vân dạy…
9f0cfc3acec52c9b75d4

Thời khóa biểu (áp dụng từ ngày 11-3-2019)

TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                                THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019                                                                                                                           ( Thực hiện  11- 03 – 2019) T Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ