IMG-4390

Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020

Ảnh dự thi: “ Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020” Đơn vị dự thi: Đoàn viên Công đoàn cở sở Trường THCS Quảng Trung- Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình. ♥  “ Công đoàn trường THCS Quảng Trung – đồng…
1599272429099

“Sổ tay Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/so-tay-huong-dan-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-cong-dong-trong-trang-thai-binh-thuong-moi-n179948.html Bộ Y tế xây dựng và ban hành cuốn “Sổ tay Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1. Phạm vi Áp dụng cho các cơ…
received_290895101913163

THCS Quảng Trung thực hiện hưởng ứng Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

  PHÒNG GD&ĐTTHỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:       /BC                                          Quảng Trung, ngày 15 tháng 5  năm 2020                                                                    BÁO CÁO V/v thực hiện hưởng ứng Hội sách…